Havnebaner‎ > ‎Aalborg‎ > ‎2. Mellem broerne‎ > ‎

Sidespor til De Danske Spritfabrikker

Citat:13)

"Ved (...) Mageskifte i 1927, hvorved Aalborg Kommune overtog Fabrikken Ved Stranden og til Gengæld overdrog Selskabet en 24,000 m2 stor Grund ved Strandvejen, skabtes omsider den mulighed for Opførelsen af en ny Fabrik, som man allerede saa længe havde savnet. Byen byggede Bolværk udfor Grunden, hvis Bæreevne i Forvejen var grundigt undersøgt af et særligt, sagkyndigt Udvalg, bestående af Professorerne G. Schönweller og A. Ostenfeld samt Ingeniørerne Otto Kierulff og A. Gerstenberg og Murermester P. F. Cordes.

Paa Grundlag af Planer udarbejdet af Civilingeniør Orla Sæbye, som siden 1931 er Fabriksbestyrer på Aalborg-Fabrikken, projekterede Selskabets Driftskontor den ny Fabrik, hvis Facadetegninger blev udarbejdet af Arkitekt Alf. Cock-Clausen. I 1928 blev Byggeriet efter Licitation overdraget Firmaet Jens Rasmussen & Sønner, Aalborg, som Hovedentreprenør, dog saaledes, at det meget omfattende Piloterings-, Fundamenterings- og Jernbetonarbejde skulde udføres af Firmaet Kampmann, Kierulff & Saxild, København, medens Firmaet Andersen & Cordes, Aalborg, fik overdraget Opførelsen af Kedelhuset med Værkstedsbygning og Dampskorsten.

Pæleramningen begyndtes den 12. August 1928. Den 29. Maj 1929 blev Grundstenen lagt i Kontorbygningens Fundament af Selskabets Formand, Landstingsmand C. Tvede, Borgmester M. Jørgensen og Direktør Chr. H. Olesen. Ved Rejsegildet den 5. Oktober 1929 var Statsminister Th. Stauning til Stede.

Den 18. Maj 1931 blev Kontorbygningen taget i Brug, og fra denne Dag foregik al ekspedition af Sprit fra den ny Fabrik. Den 7. Juli fandt den første Brænding af Sprit Sted, og den 12. August 1931 indviedes Fabrikken højtideligt i Forbindelse med Festligheden i Anledning af Selskabets 50 Aars Jubilæum."

Citat slut.

Jeg har i skrivende stund ikke dokumentation for, hvilket typer gods, der er blevet transporteret med jernbanevogn til/fra fabrikken; men på baggrund af nedenstående tal, er det nok ikke urealistisk at tro, at der er ankommet kartofler og afsendt sprit. Billeddokumentationen viser da også, at der ankommer kartofler i åbne jernbanevogne og afsendes sprit i tankvogne.

Kartoffelforbrug 1935: 24.300 ton12)
Kartoffelforbrug 1940: 22.900 ton12)
Kartoffelforbrug 1935: 36.400 ton12)

Produktion 1930: 3,2 mio liter (produceret på det gamle anlæg i Urbansgade)11)
Produktion 1940: 3,9 mio liter11)
Produktion 1944: 5,3 mio liter11)
Postkort postgået 1934.

Ukendt F-maskine trykker vogne ind på Spritfabrikken i 1943. Fotograf: A. E. Andersen.

Resterne af sporforbindelsen fra nordsiden fotograferet 19. juli 2004 af Henning Knudsen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Henning for at billedet må vises her.

MH 343 rangerer ved De Danske Spritfabrikker juni 1980. Fotograf: Lars Nilsson. Tak til Lars for at billedet må vises her.

En af spritfabrikkernes private jernbanetankvogne holder på fabriksområdet i 1994. Fotograf: Ukendt. Arkiv: www.kulturstyrelsen.dk

Kartofler aflæsses i 1943. En vigtig råvare. Fotograf: A. E. Andersen

Aalborg Stiftstidende 1. maj 1994. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.