Havnebaner‎ > ‎

Løkken::


Luftfoto af Løkken. Postkort. "I. Th. Grønborgs Boghandel, Løkken - Eneret 77631". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

En rigtig havnebane mellem station og havn har der aldrig været i Løkken. Bl. a. fordi Løkken aldrig har haft en havn. Det fremgår af diverse ældre geodætiske kort, at der har været en "ansats" til noget jernbanespor fra stationen og "ned mod stranden" (de lokalhistoriske arkivfolk mener, at sporstumpen (diskuteret her) har noget at gøre med et spor, der blev anvendt ved bygningen af bunkers i klitterne); men et kort med en fuldt indtegnet "havnebane" er det endnu ikke lykkedes at finde - sandsynligvis fordi der aldrig har være en sådan sporforbindelse. Og så alligevel: I Guldvangs industribanebog har Guldvang  på side 109 indtegnet en sporforbindelse mellem Løkken station og molen på Løkken strand. Sporforbindelsen eksisterede efter Guldvangs note i perioden 1926-1927. Det er nok ikke noget af den, vi ser på postkortet. Peter Andersen har 1. december 2011 i en mail kommenteret ovenstående motiv således: "I Løkken blev der i 1930'erne ikke anlagt havn, men kun en læmole med anlægsplads for fiskekuttere. Sporet i forgrunden er et smalspor - Vandbygningsvæsenet? Havnen blev anlagt af Vestkysthavneanlæggene, som senere gik op i Vandbygningsvæsenet.  Der var dog også en anden entreprenør, der i 1939 har haft bane på stranden ved Løkken." Ovenstående postkort er postgået 9. juli 1931, så det er nok ikke nævnte entreprenørspor, vi ser. Indtil nye oplysninger dukker op, er hypotesen derfor, at sporet på postkortet har noget med VBV at gøre. Om det er samme spor, som det spor Guldvang nævner, vides p. t. ikke. "I. Th. Grønborg, Løkken. Eneret. No. 12." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Efterskrift 15. september 2017: Måske er det alligevel 1926-1927-sporet vi ser på ovenstående postkort? Der ser ud, som om molen er under opbygning, idet der er en form for kran(?) at se på molen. Måske står fotografen med ryggen mod Løkken station og måske slår det viste spor et "swung" til højre for at ramme molens landfæste til højre uden for billedets kant?   

Kilde: Geodatastyrelsen. Målt 1885. Sidst rettet 1929. Udgivet 1932. Sporstumpen ses nederst i billedet. På efterfølgende kort (sidst rettet 1937 og udgivet i 1943) findes sporstumpen stadig. På kortet sidst rettet 1945 og udgivet i 1947 er sporstumpen væk.

Guldvang skriver190) lidt om Løkkens "havnebaner" m. v.: "Under 2. verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en lang række baner i Jylland, overvejende i forbindelse med bygnings- og befæstningsarbejder. Sporanlæggene blev mest benyttet til transport af sand, ler og grus til bunkersbyggeri ved vestkysten, for eksempel ved Løkken by, der blev næsten gennemskåret af spor." Guldvang gengiver et billede fra 1944, hvor man ser et lokomotiv og nogle tipvogne på stranden i Løkken og med billedteksten "I klitterne udenfor Løkken 1944. Der hentes sand til støbning af bunkers." Ovenstående kortskitser er gengivet efter bogen190). Originalskitserne må befinde sig i Guldvangs arkiv på Struer Museum. Sporet på ovenfor viste postkort (postgået 1931) synes ikke at være det samme spor, som det spor der er skitseret på Guldvangs skitse (mærket "1926-27"). Bemærk i øvrigt også sporet mærket "1943", som også nåede helt ned på stranden. Kortskitsen kan ses i højere opløsning her.

Jeg leder stadig efter et billede af det jernbanespor, der 1926-1927 jf. Guldvang skulle have været mellem Løkken station og molen i Løkken. Det er endnu ikke lykkedes. Men vi kan da konstatere, at sporet ikke var der, da ovenstående foto blev taget. På bagsiden er anført: "Løkken. Tyske Soldater med Feltkøkken på Stranden". Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Peter Andersen har fundet følgende notitser:

31-5-1933 - VENDSYSSEL TIDENDE 

Notits: Løkken. Moleanlæget. 
"Fra moleanlægets plads ved Vendsyssel Plantage afgår der i disse dage jernbanevogne lastet med tipvogne og lignende til havneanlæget ved Hanstholm. Efter dette kan det se ud til, at eventuelle planer om en fortsættelse af molebyggeriet her er skrinlagt. 
Sognerådets forhandling med ingeniør Fibiger om forskellige forhold ved moleanlæget har endnu ikke fundet sted, da ingeniør Fibiger opholder sig i København.
"

19-7-1933 - VENDSYSSEL TIDENDE 

Notits: Løkken. Moleanlæget. 
"Oprydningen efter molebygningen er nu ved at være tilendebragt. Materialebroen på stranden er forsvunden, og der er anlagt en bred og stor trappe op til det øverste af molen. Tipvognssporet, der gik igennem klitterne til materialepladsen i Vendsyssel Plantage er brudt op og kørt væk, ligesom den store blandingsmaskine og cementoplagsskuret i klitterne. Pladsen i plantagen er bleven pænt rengjort for det tiloversblevne materiale, for størstepartens vedkommende gammelt skrammel. Tilbage er nu kun optagningen af sporet hen til banen, og det er man begyndt på, så inden ret lang tid vil sporene i klitterne og Vendsyssel Plantage af molebyggeriet være helt væk. De har heller aldrig pyntet i den smukke natur."

Peter tilføjer:

"Den nævnte materialeplads må være for enden af det buede spor på kortet.

Flere gange senere (bl.a. i 1938), udtales der ønsker om ombygning, og at få lagt spor på molen i forbindelse med ombygning, men tilsyneladende skete det sidste aldrig. med mindre tyskerne har haft det."

Tak til Peter Andersen.

Min bemærkning: Sporet har åbenbart ligget der (også) senere end anført af Guldvang.


Hvis der nogensinde har været jernbanespor på molen 1926-1927, er de i hvert fald ikke at se her. Postkort. Postgået 3. juli 1942. "I. Th. Grønborgs Boghandel, Løkken, Eneret 80580". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.